ZASTRZEŻENIE PRAWNE DLA SERWISU LEXUSNEWS

  1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.lexusnews.eu, zwanej dalej „Stroną", objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innymi aktami prawnymi . Jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz do publicznego udostępniania tych utworów jest Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Spółką".
  2. Spółka zezwala na wykorzystywanie wszystkich utworów zamieszczonych w formie elektronicznej na Stronie w publikacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz zamieszczanych na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych bez obowiązku uiszczania opłaty na rzecz Spółki.
  3. Korzystanie z utworów zamieszczonych na Stronie nie może być w żadnym wypadku uznane za jakąkolwiek formę przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez Spółkę na podmiot trzeci poza udzieleniem upoważnienia do korzystania z nich na niniejszych zasadach.
  4. Podmiot korzystający z utworów znajdujących się na Stronie nie jest uprawniony do ich wykorzystywania w celach innych niż informacyjne czy edukacyjne w szczególności Spółka zabrania korzystania z utworów w sposób, który podważałby dobre imię Spółki oraz całej grupy kapitałowej Toyota, stawiałby ją w złym świetle lub służył bezpośredniej reklamie.
  5. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z utworów pochodzących ze Strony oraz wykonywaniem operacji związanych z ich przetwarzaniem, polegających w szczególności na uszkodzeniu oprogramowania, sprzętu elektronicznego lub zapisanych danych.
  6. Korzystanie z utworów zawartych na stronie jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody na powyższe zasady.