Poriadok newsletteru

platný od 16. 5. 2018

 

1. Poriadok určuje pravidlá používania služby Newsletter.
2. Službu Newsletter sprístupňuje spoločnosť Mirai Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom: ul. Jaszowiecka 8 lok. 49, 02-934 Varšava, Poľsko, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom pri Okresnom súde pre hl. mesto Varšava vo Varšave, XIII. Obchodné oddelenie pod číslom KRS, základné imanie 9 000 PLN, daňové identifikačné číslo (DIČ): 1251617282, IČO: 146170045, ďalej iba „Mirai Media“.

Kontaktné údaje:

a) poštová adresa:
Mirai Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jaszowiecka 8 lok. 49
02-934 Varšava, Poľsko
b) e-mailová adresa:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. V rámci služby Newsletter zasiela spoločnosť Mirai Media prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená.
4. Newsletter obsahuje informácie o aktualitách súvisiacich so značkou Lexus.
5. Každý newsletter obsahuje:

1) informáciu o spoločnosti Mirai Media Sp. Z o.o. so sídlom vo Varšave, Poľsko, ako odosielateľovi newsletteru,
2) vyplnené pole „Predmet“, ktoré definuje obsah newsletteru,
3) informáciu o spôsobe zrušenia odberu služby Newsletter alebo o zmene adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy) používateľa, na ktorú sa zasiela newsletter.

6. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail).
7. Službu Newsletter si používateľ môže objednať vykonaním týchto činností pri registrácii:

1) v prípade registrácie nového používateľa:

a) uvedenie adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy) používateľa vo formulári zverejnenom na webovej stránke,
b) voľba adresára, ktorý zahrňuje témy zasielaných newsletterov,
c) vyjadrenie súhlasu so zasielaním na adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu) uvedenú vo formulári obchodných informácií v zmysle Zákona o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 18. júla 2002,
d) akceptovanie tohto poriadku,
e) stlačenie (kliknutie) tlačidla „Odoberať“,
f) kliknutie na odkaz potvrdzujúci registráciu, ktorý nájde v e-maile s názvom „Vítajte v newsletteri“ zasielanom spoločnosťou Mirai Media sp. z o.o.

2) v prípade registrácie používateľa, ktorý už predtým odoberal newsletter distribuovaný spoločnosťou Complex Group Sp. z o.o.:

a) kliknutie na odkaz „Zmeniť odber“ v newsletteri zaslanom spoločnosťou Complex Group Sp. z o.o.,
b) voľba adresára, ktorý zahrňuje témy zasielaných newsletterov,
c) vyjadrenie súhlasu so zasielaním na adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu) uvedenú vo formulári obchodných informácií v zmysle Zákona o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 18. júla 2002,
d) akceptovanie tohto poriadku,
e) stlačenie (kliknutie) tlačidla „Uložiť zmeny“.

8. Stlačenie (kliknutie) odkazu potvrdzujúceho registráciu má za následok pridanie adresy elektronickej pošty používateľa (e-mailovej adresy) do zoznamu e-mailových adries. Adresa elektronickej pošty používateľa (e-mailová adresa) sa bude používať na zasielanie newsletterov používateľovi.
9. Uvedenie adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy) používateľa vo formulári počas registrácie je nevyhnutné pre poskytovanie služby Newsletter.
10. V prípade používateľov – fyzické osoby nie je uvedenie iných osobných údajov vo formulári nevyhnutné a závisí od rozhodnutia používateľa, ich spracovanie je podmienené súhlasom používateľa. Tieto údaje slúžia na personalizáciu newslettera.
11. Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť Mirai Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom: ul. Jaszowiecka 8 lok. 49, 02-934 Varšava, Poľsko, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom pri Okresnom súde pre hl. mesto Varšava vo Varšave, XIII. Obchodné oddelenie pod číslom KRS, základné imanie 9.000 PLN, daňové identifikačné číslo (DIČ): 1251617282, IČO: 146170045.
12. Spoločnosť Mirai Media spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
13. Nezávisle od vyššie uvedených bodov 9 a 10 spoločnosť Mirai Media spracováva nasledovné údaje, ktoré charakterizujú spôsob používania služby Newsletter používateľom:

1) označenia identifikujúce koniec telekomunikačnej siete alebo elektronického systému, ktoré používal príjemca v okamihu otvorenia danej správy newslettera (IP adresa),
2) informácie o začatí, skončení a rozsahu každého používania služby Newsletter.
Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie služby Newsletter, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci služby Newsletter a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa služby Newsletter a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači. Kliknite a prečítajte si o tom, ako zakázať sledovanie Google Analytics.

14. Týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa služby Newsletter.
15. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Neodoberať“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru, a následne, po presmerovaní na stránku www.lexusnews.eu, zvolením tlačidla „Zrušiť odber“.
16. V rámci poskytovania služby Newsletter používateľ nesmie poskytovať ani prenášať obsah, ktorý je v rozpore so zákonom.
17. Reklamácie týkajúce sa služby Newsletter sa môžu podávať elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
18. Pri nahlasovaní reklamácie odporúčame uviesť najmä: opis, čoho sa týka reklamácia, adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu) uvedenú na účely odberu služby Newsletter a adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu) alebo korešpondenčnú adresu, na ktorú sa má zaslať odpoveď na reklamáciu v prípade, ak používateľ chce dostať odpoveď na reklamáciu tradičnou alebo elektronickou poštou (e-mailová adresa) na adresu inú, ako je tá, ktorú uviedol na účely odberu služby Newsletter; uvedie sa aj spôsob oznámenia o vybavení reklamácie, ktorý uprednostňuje používateľ. Riešenie reklamácie a oznámenie o spôsobe jej vybavenia sa uskutoční neodkladne, najneskôr do štrnástich dní od dátumu nahlásenia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie bude používateľ informovaný v súlade s údajmi uvedenými pri podávaní reklamácie. Vyššie uvedený obsah týkajúci sa spôsobu podania reklamácie je iba príkladom, ktorý používateľ nemusí použiť a nemá vplyv na účinnosť reklamácií podávaných inak ako v odporúčanom opise reklamácie. V prípade, ak v podanej reklamácii chýbajú niektoré údaje, spoločnosť Mirai Media sa obráti na zákazníka so žiadosťou o ich doplnenie v súlade s adresovými údajmi uvedenými pri podávaní reklamácie.
19. Spoločnosť Mirai Media si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na webovej stránke www.lexusnews.eu v záložke Poriadok newslettera, ktorá bude obsahovať prehľad zmien poriadku, a ponechaním tohto oznamu na stránke www.lexusnews.eu v záložke Poriadok newslettera počas najmenej 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. O zmene poriadku bude používateľ dodatočne informovaný prostredníctvom newsletteru a zaslaním na adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu), uvedenú pri registrácii oznámenia obsahujúceho prehľad zmien poriadku. Zmena poriadku bude oznámená najneskôr do 14 kalendárnych dní pred zavedením zmeneného poriadku.
20. Zmeny poriadku začnú platiť v termíne uvedenom spolu s oznámením o jeho zmene, avšak nie skôr ako po uplynutí 14 kalendárnych dní od okamihu oznámenia o zmenách poriadku, s výhradou, že zmenený poriadok bude pre používateľa záväzný aj vtedy, keď používateľ nezruší odber služby Newsletter v lehote do 14 dní od dátumu doručenia oznámenia o zmene v prípade, ak neakceptuje nové znenie poriadku.
21. Tento poriadok je dostupný bezplatne na adrese www.lexusnews.eu v záložke Poriadok newslettera v takej forme, ktorá umožňuje získať, reprodukovať a zaznamenávať obsah tohto poriadku pomocou elektronického systému, ktorý používa používateľ. Zaznamenávanie, ochrana a sprístupnenie obsahu zmluvy týkajúcej sa služby Newsletter sa uskutoční prostredníctvom zaslania obsahu uzatvorenej zmluvy zákazníkovi na adresu elektronickej pošty uvedenú v rámci registrácie.

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie