Právní upozornění

  1. Veškerý obsah na stránkách www.toyotanews.eu (dále jen „Webové stránky“) je chráněn Zákonem o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským ze dne 4. února 1994 a dalšími právními úkony. Jediným vlastníkem autorských práv, oprávněným ke zveřejňování tohoto obsahu, je společnost Toyota Motor Poland Company Limited sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“).
  2. Společnost povoluje využívání veškerého obsahu publikovaného v elektronické podobě na těchto Webových stránkách v televizi, rozhlase, tisku a na internetu, včetně sociálních sítí, a to bez povinnosti hradit Společnosti jakékoli poplatky.
  3. Využití obsahu publikovaného na těchto Webových stránkách nelze za žádných okolností považovat za převod práv na ochranu duševního vlastnictví ze Společnosti na třetí stranu, a to v jakékoli formě, s výjimkou souhlasu k využívání ke zde uvedeným účelům.
  4. Strana využívající obsah publikovaný na těchto Webových stránkách nemá oprávnění jej využívat k jiným účelům než k poskytování informací a vzdělávání. Konkrétně je zakázáno použití způsobem, jenž by mohl jakýmkoli způsobem ohrozit dobré jméno Společnosti a/nebo celé Skupiny Toyota; rovněž je zakázáno použití pro přímou reklamu.
  5. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za případné škody v souvislosti s používáním nebo zpracováním obsahu publikovaného na Webových stránkách, zejména pak škody týkající se softwaru, hardwaru nebo dat.
  6. Využívání obsahu publikovaného na Webových stránkách je podmíněno přijetím výše uvedených pravidel.

Copyright © Lexus NEWS Právní upozornění